Chapter 2
Chapter 1 / Old Testament / Nahum / Chapter 2 Chapter 3

1 ኀልቀ ፡ ወተስዕረ ።

2 ወዐርገ ፡ ዘይነፍሕ ፡ ውስተ ፡ ገጽከ ፡ ወያጠፍአከ ፡ በሕማም ፤ አስተሓይጽ ፡ ፍኖተከ ፡ ወአጽንዕ ፡ ሐቌከ ፤ አጥብዕ ፡ በኀይልከ ፡ በሕቁ ።

3 እስመ ፡ ሜጦ ፡ እግዚአብሔር ፡ ለጽዕለትከ ፡ ያዕቆብ ፡ ከመ ፡ ጽዕለተ ፡ እስራኤል ፡ እስመ ፡ ነፂኀ ፡ ነፅኅዎሙ ፡ ወአማሰኑ ፡ አዕጹቂሆሙ ።

4 ወላትወ ፡ ኀይሎሙ ፡ እምሰብእ ፡ ዕደው ፡ ኀያላን ፡ እለ ፡ ይትዌነዩ ፡ በእሳት ፡ ማእስረ ፡ ሰረገላቲሆሙ ፡ ለእመ ፡ ይትሬሰዩ ፡ ወአፍራስኒ ፡ ይትሀወክ ።

5 ውስተ ፡ ፍኖዋት ፡ ይደነግፁ ፡ ሰረገላት ፡ ወይትጓድኡ ፡ በፍኖት ፤ ገጾሙ ፡ ከመ ፡ ነበልባለ ፡ እሳት ፡ ወከመ ፡ መብረቅ ፡ ዘይረውጽ ።

6 ወይዜከሩ ፡ መሳፍንቲሆሙ ፡ ወይሜምዑ ፡ ሞዐልተ ፡ ወይደክሙ ፡ በፍኖቶሙ ፡ ወይሪውጹ ፡ ዲበ ፡ አረፋቲሃ ፡ ወያነብሩ ፡ መዓቅቢሆሙ ።

7 ወይትረኀው ፡ አናቅጸ ፡ አህጉር ፡ ወወድቀ ፡ አብያተ ፡ መንግሥት ።

8 ወተከሥተ ፡ ኀይል ፡ ወዐርገት ፡ ይእቲኒ ፤ ወአእማቲሃኒ ፡ ይመርሓሃ ፡ ወይነቅዋ ፡ ከመ ፡ ርግብ ፡ በልቦን ።

9 ወነኔዌሰ ፡ ከመ ፡ ምጥማቃተ ፡ ማይ ፡ ማያ ፡ ወእሙንቱሂ ፡ ጐዩ ፡ ወኢቆሙ ፡ ወአልቦ ፡ ዘይትማየጥ ።

10 በርበሩ ፡ ብሩረ ፡ ወወርቀ ፡ ወአልቦ ፡ ማኅለቅተ ፡ ሰርጓ ፡ ወክቡድ ፡ ኵሉ ፡ ንዋያ ፡ መፍትው ።

11 ወተነግፈ ፡ ወተነዝፈ ፡ ወሐቄ ፡ ስነን ፡ ወድንጋፄ ፡ ልብ ፡ ወረዐደ ፡ ብርክ ፡ ወይቀጽዕ ፡ ኵሎ ፡ ሐቌ ፡ ወይከውን ፡ ገጸ ፡ ኵሉ ፡ ከመ ፡ ጸለሎ ፡ መቅጹት ።

12 አይቴ ፡ ውእቱ ፡ ግበቢሆሙ ፡ ለአናብስት ፡ ወአይቴ ፡ ይትረዐዩ ፡ እጓለ ፡ አናብስት ፤ አይቴ ፡ ሖረ ፡ አንበሳ ፡ ከመ ፡ ይባእ ፡ ህየ ፡ እጓለ ፡ አንበሳ ፡ ወአልቦ ፡ ዘይጌርም ።

13 አንበሳኒ ፡ መሠጠ ፡ ዘየአክሎ ፡ ለእጐሊሁ ፡ ወኀነቀ ፡ ለአንስቲያሁ ፡ ወመልአ ፡ ዘነዐወ ፡ ለእጐሊሁ ፡ ወግቦሂ ፡ እምነ ፡ ዘመሠጠ ።

14 ናሁ ፡ አነ ፡ ላዕሌከ ፤ ይቤ ፡ እግዚአብሔር ፡ ዘኵሎ ፡ ይመልክ ፤ ወኣነድዶሙ ፡ በጢስ ፡ ለብዝኅከ ፡ ወትበልፆሙ ፡ ኲናት ፡ ለአናብስቲከ ፡ ወኣጠፍኣ ፡ እምድር ፡ ለማዕገትከ ፡ ወኢይሰማዕ ፡ እንከ ፡ ምግባሪከ ።