49. How his Father blessed his Son
48. How they carried away Zion / Kebra Nagast / 49. How his Father blessed his Son 50. How they bade farewell to his Father and how the city mourne

፵፱ ፡ ኀበ ፡ ባረኮ ፡ አቡሁ ፡ ለወልዱ ።

 

ወእምዝ ፡ ተንሥአ ፡ ንጉሠ ፡ ኢትዮጵያ ፡ ከመ ፡ ይሖር ፡ ብሔሮ ፡ ወቦአ ፡ ኀበ ፡ አቡሁ ፡ ከመ ፡ ይጸሊ ፡ ሎቱ ፡ ወይቤሎ ፡ ባርከኒ ፡ አባ ፡ ወሰገደ ፡ ሎቱ ። ወአንሥኦ ፡ ወባረኮ ፡ ወአኀዞ ፡ ርእሶ ፡ ወይቤ ፤ ቡሩክ ፡ እግዚኣብሔር ፡ አምላኪየ ፡ ዘባረኮ ፡ ለአቡየ ፡ ዳዊት ፡ ወዘባረኮ ፡ ለአቡነ ፡ አብርሃም ፡ የሀሉ ፡ ምስሌከ ፡ በኵሉ ፡ ጊዜ ፡ ወይባርክ ፡ ዘርእከ ፡ በከመ ፡ ባረኮ ፡ ለያዕቆብ ፡ ወአብዝኀ ፡ ዘርኦ ፡ ከመ ፡ ኮከበ ፡ ሰማይ ፡ ወከመ ፡ ኆጻ ፡ ባሕር ፤ ወበከመ ፡ ባረኮ ፡ አብርሃም ፡ ለይስሐቅ ፡ አቡየ ፡ ከማሁ ፡ ይኩን ፡ በረከትከ ፡ እምጠለ ፡ ሰማይ ፡ ወእምስፍሓ ፡ ለምድር ፡ ወይትአዘዝ ፡ ለከ ፡ ኵሉ ፡ እንስሳ ፡ ወአዕዋፈ ፡ ሰማይ ፡ ወአራዊተ ፡ ገዳም ፡ ወዓሣተ ፡ ባሕር ፤ ኩን ፡ ምሉአ ፡ ወአኮ ፡ ንቱገ ፡ ኩን ፡ ፍጹመ ፡ ወአኮ ፡ ሕጹጸ ፡ ኩን ፡ የዋሀ ፡ ወአኮ ፡ ነቢረ ፡ ኩን ፡ ጥዑየ ፡ ወአኮ ፡ ሕሙመ ፡ ኩን ፡ ኄረ ፡ ወአኮ ፡ መስተቀይመ ፡ ኩን ፡ ንጹሐ ፡ ወአኮ ፡ ርሱሐ ፡ ኩን ፡ ጻድቀ ፡ ወአኮ ፡ ኃጥአ ፡ ኩን ፡ መሓሬ ፡ ወአኮ ፡ ዐማፄ ፡ ኩን ፡ ብሩሀ ፡ ወአኮ ፡ ፀዋገ ፡ ኩን ፡ መስተዐግሰ ፡ ወአኮ ፡ ምዑዐ ፤ ወይፍርሁከ ፡ ፀር ፡ ወይግረሩ ፡ ለከ ፡ ጸላእትከ ፡ ታሕተ ፡ መከይደ ፡ እገሪከ ፤ ወትኩን ፡ ለከ ፡ መርሐ ፡ እግዝእትየ ፡ ጽዮን ፡ ቅድስት ፡ ሰማያዊት ፡ ታቦተ ፡ ሕጉ ፡ ለእግዚኣብሔር ፡ በኵሉ ፡ ጊዜ ፡ ኀበ ፡ ኀለይከ ፡ በልብከ ፡ ወአንጸርከ ፡ በአጻብዒከ ፡ ዘርሑቅ ፡ ወዘቅሩብ ፡ ለከ ፡ ኀበ ፡ ዘትሑት ፡ ወዘልዑል ፡ ለከ ፡ ኀበ ፡ ዘጽኑዕ ፡ ወዘድኩም ፡ ለከ ፡ ኀበ ፡ ዘአፍአ ፡ ወዘውስጥ ፡ ለከ ፡ ኀበ ፡ ዘቤት ፡ ወዘገዳም ፡ ለከ ፡ ኀበ ፡ ዘያስተርኢ ፡ ወዘኢያስተርኢ ፡ ለከ ፡ ኀበ ፡ ዘእቱት ፡ ወልጹቅ ፡ ለከ ፡ ኀበ ፡ ዘኅቡእ ፡ ወክሡት ፡ ለከ ፡ ኀበ ፡ ዘክቡት ፡ ወግሁድ ፡ ለከ ፡ ትኩንከ ፡ መርሐ ፡ እግዝእትነ ፡ ጽዮን ፡ ቅድስት ፡ ሰማያዊት ፡ ታቦተ ፡ ሕጉ ፡ ለእግዚኣብሔር ፡ ንጽሕት ። ወተባረከ ፡ ወሰገደ ፡ ወሖረ ፠ ፠ ፠