44. How it is not a seemly thing to revile the King
43. How the men of the Army of Israel received [their] orders / Kebra Nagast / 44. How it is not a seemly thing to revile the King 45. How those who were sent away wept and made a plan

፵፬ ፡ ከመ ፡ ኢመፍትው ፡ ሐምየ ፡ ንጉሥ ።

 

ወኢመፍትው ፡ ይሕምይዎ ፡ ለንጉሥ ፡ እስመ ፡ መሲሑ ፡ ለእግዚኣብሔር ፡ ውእቱ ። ኢመፍትው ፡ ወኢኮነ ፡ ሠናየ ፡ ሐሚዮቱ ፡ ለንጉሥ ፤ ለእመ ፡ ገብረ ፡ ሠናየ ፡ ኢያሀጕል ፡ እም፫መንግሥት ፡ ፩ ፡ ያገርር ፡ ሎቱ ፡ ፀሮ ፡ ወኢያገብኦ ፡ ውስተ ፡ እደ ፡ ጸላኢሁ ፤ ፪ ፡ ወበሰማያትኒ ፡ ያነግሦ ፡ ምስሌሁ ፡ ምስለ ፡ ጻድቃኒሁ ፡ ወያነብሮ ፡ በየማኑ ፤ ፫ ፡ በዲበ ፡ ምድርኒ ፡ ያነግሦ ፡ በክብር ፡ ወበፍሥሓ ፡ ወያረትዕ ፡ ሎቱ ፡ መንግሥቶ ፡ ወያገርር ፡ አሕዛበ ፡ ታሕተ ፡ እገሪሁ ። ወእመሰ ፡ ተዐወሮ ፡ ለእግዚኣብሔር ፡ ወኢገብረ ፡ ሠናየ ፡ ወኢሖረ ፡ በፍኖት ፡ ርትዕት ፡ ለሊሁ ፡ እግዚኣብሔር ፡ ይገብር ፡ በከመ ፡ ፈቀደ ፡ ላዕሌሁ ፡ ወበዲበ ፡ ምድርኒ ፡ ያሐጽጽ ፡ መዋዕሊሁ ፡ ወበሰማያትኒ ፡ ውስተ ፡ ማኅደረ ፡ ሲኦል ፡ ምስለ ፡ ዲያብሎስ ፡ ማኅደሩ ፤ ወበዲበ ፡ ምድርኒ ፡ ዘእንበለ ፡ ጥዒና ፡ ወፍሥሓ ፡ ልብ ፡ ምስለ ፡ ድንጋፄ ፡ ወፍርሀት ፡ ዘእንበለ ፡ ሰላም ፡ በሁከት ፠ ኢኮነ ፡ ሠናየ ፡ ሐሚዮቱ ፡ ለንጉሥ ፡ እምሕዝብ ፡ እለ ፡ እምታሕቴሁ ፡ እስመ ፡ ፍዳ ፡ ለእግዚኣብሔር ፡ ውእቱ ፤ ወባሕቱ ፡ ካህናትሰ ፡ አምሳለ ፡ ነቢያት ፡ እሙንቱ ፡ ወባሕቱ ፡ ፈድፋደ ፡ ይኄይሱ ፡ እምነቢያት ፡ እስመ ፡ ተውህቦሙ ፡ ምሥጢራት ፡ ከመ ፡ ይእኅዙ ፡ ፀሐየ ፡ ጽድቅ ፤ ሱራፌል ፡ እለ ፡ ተፈጥሩ ፡ እምእሳት ፡ ዘኢይክሉ ፡ እኂዘ ፡ ምሥጢራት ፡ ዘእንበለ ፡ በጒጠታት ። ለካህናትሰ ፡ ሰመዮሙ ፡ ፄወ ፤ ወዓዲ ፡ ለካህናት ፡ ሰመዮሙ ፡ ማኅቶተ ፤ ካዕበ ፡ ሰመዮሙ ፡ ብርሃኖ ፡ ለዓለም ፤ ወካዕበ ፡ ሰመዮመ ፡ ፀሐየ ፡ ዘያበርህ ፡ ጽልመተ ፡ እንዘ ፡ ክርስቶስ ፡ ፀሐየ ፡ ጽድቅ ፡ ውስተ ፡ አልባቢሆሙ ። ወካህንሰ ፡ ዘቦቱ ፡ ልቡና ፡ ይገሥጾ ፡ ለንጉሥ ፡ በእንተ ፡ ምግባራተ ፡ ዘርእየ ፤ ወዘኢርእየሰ ፡ እግዚኣብሔር ፡ ይፈትን ፡ ወአልቦ ፡ ዘይወቅሶ ። ወዓዲ ፡ ኢይሕምይዎሙ ፡ አሕዛብ ፡ ለጳጳሳት ፡ ወለካሀናት ፤ እስመ ፡ ደቂቀ ፡ እግዚኣብሔር ፡ ወሰብአ ፡ ቤቱ ፡ እሙንቱ ፤ በእንተ ፡ ዘገሠጽዎሙ ፡ በእንተ ፡ ኀጢአቶሙ ፡ ወጌጋዮሙ ። ወአንተኒ ፡ ኦካህን ፡ ለእመ ፡ ርኢከ ፡ ዕዉቀ ፡ ኀጢአቶ ፡ ለብእሲ ፡ ኢትኅፈር ፡ ገሥጾቶ ፡ ኢያፍርህከ ፡ ሰይፍ ፡ ወኢስደት ፤ ወስማዕ ፡ ዘከመ ፡ ተምዕዖ ፡ እግዚኣብሔር ፡ ለኢሳይያስ ፡ በእንተ ፡ ዖዝያን ፡ ንጉሥ ፡ እስመ ፡ ኢገሠጾ ፤ ወካዕበ ፡ ስማዕ ፡ በእንተ ፡ ሳሙኤል ፡ ነቢይ ፡ ዘከመ ፡ ገሠጾ ፡ ለሳኦል ፡ ንጉሥ ፡ እንዘ ፡ ኢየኀፍሮ ፡ ወሠጠጠ ፡ መንግሥቶ ፡ በነገሩ ፤ ወኤልያስኒ ፡ ለአከአብ ፤ ወአንተኒ ፡ ኢትኅፈር ፡ ገሥጾ ፡ ወመሀሮ ፡ ለዘ ፡ ይኤብስ ። ወእስራኤልሰ ፡ እምትካት ፡ የሐምዩ ፡ ንጉሦሙ ፡ ወያምዕዑ ፡ ነቢያቲሆሙ ፡ ወድኅረሰ ፡ ሰቀሉ ፡ መድኀኒሆሙ ፡ ወሕዝበ ፡ ክርስቲያንሰ ፡ መሀይምናን ፡ ይነብሩ ፡ በሰላም ፡ ዘእንበለ ፡ ደዌ ፡ ወሕማም ፡ ዘእንበለ ፡ ጽልእ ፡ ወማዕቀፍ ፡ ምስለ ፡ ንጉሥነ ፡ እገሌ ፡ መፍቀሬ ፡ እግዚኣብሔር ፡ እንዘ ፡ ኢያአትት ፡ እምልቡ ፡ ነገረ ፡ ጽድቅ ፡ ወሃይማኖት ፡ በእንተ ፡ አብያተ ፡ ክርስቲያናት ፡ ወመሀይምናን ፡ ወፀሩኒ ፡ ግሩራን ፡ በኀይለ ፡ መስቀሉ ፡ ለኢየሱስ ፡ ክርስቶስ ፠ ፠ ፠