8. Concerning the Flood
7. Concerning Noah / Kebra Nagast / 8. Concerning the Flood 9. Concerning the Covenant of Noah

፰ ፡ በእንተ ፡ አይኅ ።

 

ወኮነ ፡ ዝግብር ፡ እኩየ ፡ በቅድመ ፡ እግዚኣብሔር ፤ ወውእቱኒ ፡ ደምሰሶሙ ፡ በማየ ፡ አይኅ ፡ ዘይቈርር ፡ እምነ ፡ አስሐቲያ ። አርኀወ ፡ ኀዋኅወ ፡ ሰማይ ፡ ወወረደ ፡ አስራበ ፡ አይኅ ፡ ወተርኅወ ፡ አንቅዕት ፡ ዘመትሕተ ፡ ምድር ፡ ወተከሥተ ፡ አንቅዕተ ፡ አይኅ ፡ ላዕለ ፡ ምድር ፤ ወጠፍኡ ፡ ኃጥኣን ፡ እስመ ፡ አረሩ ፡ ፍሬ ፡ መቅሠፍቶሙ ፤ ወኀልቀ ፡ ምስሌሆሙ ፡ ኵሉ ፡ እንስሳ ፡ ወአራዊት ፡ እስመ ፡ ኵሎሙ ፡ ተፈጥሩ ፡ በእንተ ፡ ፍሥሓ ፡ አዳም ፡ ወለክብሩ ፤ ወቦ ፡ በእንተ ፡ ጽጋቡ ፡ ወቦ ፡ በእንተ ፡ ፍሥሓሁ ፡ ወቦ ፡ ዘበእንተ ፡ አስማት ፡ ለሰብሖ ፡ ፈጣሪሁ ፡ ከመ ፡ ያእምሮሙ ፤ በከመ ፡ ይቤ ፡ ዳዊት ፡ ወኵሎ ፡ አግረርከ ፡ ታሕተ ፡ እገሪሁ ፤ በእንቲአሁ ፡ ተፈጥሩ ፡ ወበእንቲአሁ ፡ ኀልቁ ፡ ዘእንበለ ፡ ፰ነፍስ ፡ ወእምነ ፡ ንጹሕ ፡ እንስሳ ፡ ወአራዊት ፡ በበ፯፯ ፡ ወእምነ ፡ ርኩስ ፡ እንስሳ ፡ ወአራዊት ፡ በበ፪፪ ፨  ፨  ፨