Lesson 8 Exercises
Lesson 8 Vocabulary / Courses / Lambdin. Introduction to Sahidic Coptic / Lesson 8 Exercises Lesson 9

Exercises 8

A

1. ϩⲓⲧⲛ̄ ⲛⲉⲕϣⲗⲏⲗ

2. ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲉⲛⲥⲛⲏⲩ

3. ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̄ ⲧⲉⲓϩⲓⲏ

4. ⲉⲃⲟⲗ ⲉ ⲡⲉⲓⲉⲣⲟ

5. ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̄ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ

6. ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ

7. ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉϥϩⲱⲃ

8. ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲉⲧⲛ̄ϣⲁϫⲉ

9. ϩⲓⲧⲛ̄ ⲛⲉϥϣⲁϫⲉ

10. ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲁⲕⲟⲧⲉ

11. ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲡⲃⲏⲙⲁ

12. ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ̄ ⲡⲧⲟⲟⲩ

13. ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧⲁⲣⲓ

14. ϩⲁ ⲛⲉⲓϩⲃⲏⲩⲉ

15. ϣⲁ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ

16. ϩⲓⲣⲛ̄ ⲧⲉϥⲣⲓ

17. ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲟⲩⲣⲓⲙⲉ

18. ϩⲙ̄ ⲡⲉϥⲡⲱⲧ

19. ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ

20. ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉ ⲡⲙⲟⲟⲩ

21. ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲉ ⲡⲉⲩϯⲙⲉ

22. ⲉⲑⲏ ⲉ ⲛ̄ⲧⲟⲟⲩ

23. ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲡⲃⲏⲙⲁ

24. ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ̄ ⲡⲉϩⲧⲟ

25. ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̄ ⲡⲣⲟ ⲙ̄ ⲡⲏⲓ

26. ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̄ ⲡⲉⲓⲙⲁ

27. ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̄ ⲡⲣ̄ⲣⲟ

28. ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̄ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ

29. ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲧⲛ̄ⲡⲱⲧ

 

B

1. ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ, ⲁⲩⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ.

2. ⲁⲛⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ, ⲁⲛϩⲙⲟⲟⲥ.

3. ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲉ ⲡⲉϥϯⲙⲉ.

4. ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̄ ⲛ̄ⲣⲱⲙⲉ.

5. ⲁⲓⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ.

6. ⲁⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲁⲕⲟⲧⲉ.

7. ⲡⲕⲉⲣⲱⲙⲉ ⲁϥⲁⲗⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ̄ ⲡⲉⲓⲱ.

8. ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲣⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̄ ⲡⲟⲩⲏⲓ?

9. ⲁ-ⲡϩⲗ̄ⲗⲟ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧⲉϥⲣⲓ.

10. ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲧⲉⲧⲛ̄ϣⲁϫⲉ ⲛ̄ⲥⲁ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ?

11. ⲁⲓϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲁϩⲧⲙ̄ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ.

12. ⲁⲩϣⲁϫⲉ ϩⲁ ⲡⲉⲩⲏⲣp̄.

13. ⲟⲩⲛ̄-ϩⲉⲛⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛ̄ ϩⲉⲛϩⲧⲱⲱⲣ ⲙ̄ⲙⲁⲩ.

14. ⲁϥⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲡⲃⲏⲙⲁ.

15. ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ̄ϭⲓ ⲛ̄ⲣⲱⲙⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ̄ ⲡⲣ̄ⲣⲟ.

16. ⲁⲓϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲁⲛⲟⲃⲉ.

17. ⲁ-ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉ ⲡⲉⲕⲣⲟ.

18. ⲁⲛⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲛⲉⲛⲧⲙⲉ.

19. ⲁⲥⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̄ ⲛ̄ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧ ⲙ̄ⲙⲁⲩ.

20. ⲁⲛⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̄ⲛⲁϩⲣⲙ̄ ⲡⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ.

21. ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲕⲃⲱⲕ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲉ ⲧⲁⲅⲟⲣⲁ?

22. ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̄ ⲡⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.

23. ⲁⲥϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̄ ⲧⲉⲥⲙⲁⲁⲩ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉⲥϣⲏⲣⲉ.

24. ⲁⲩⲁⲗⲉ ⲛ̄ϭⲓ ⲛ̄ⲣⲱⲙⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ̄ ⲛⲉⲩϩⲧⲱⲱⲣ.

25. ⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲉ ⲡⲟⲉⲓⲕ ⲙⲛ̄ ⲛ̄ⲧⲃ̄ⲧ.

26. ⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲉϥⲉⲛⲧⲟⲗⲏ.

27. ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ.

28. ⲁⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲑⲏ ϩⲙ̄ ⲡⲕⲁⲕⲉ.

29. ⲁϥⲁⲗⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲡⲃⲏⲙⲁ.

30. ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ̄ ⲡⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ.