Lesson 7 Exercises
Lesson 7 Vocabulary / Courses / Lambdin. Introduction to Sahidic Coptic / Lesson 7 Exercises Lesson 8

Lesson 7

Exercises

1. ⲁ-ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲃⲱⲕ ⲉ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ.

2. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉ ⲡⲉⲛⲏⲓ.

3. ⲁⲥⲃⲱⲕ ⲛ̄ϭⲓ ⲧⲉϥⲥⲱⲛⲉ ⲉⲣⲙ̄ ⲡⲣⲟ ⲛ̄ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ.

4. ⲁⲩⲉⲓ ⲛ̄ⲥⲁ ⲛⲉⲩϣⲏⲣⲉ.

5. ⲁ-ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲉ ⲡⲧⲁⲫⲟⲥ.

6. ⲁ-ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲗⲉ ⲉ ⲡϫⲟⲓ.

7. ⲁϥⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲕⲉⲥⲟⲛ.

8. ⲁⲛⲉⲓ ⲉⲣⲙ̄ ⲡⲉϥⲏⲓ .

9. ⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲛ̄ϭⲓ ⲓ̄ⲥ̄ ⲉϫⲙ̄ ⲡⲉⲕⲣⲟ ⲛ̄ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ.

10. ⲙ̄ⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ⲁⲩⲁⲗⲉ ⲉ ⲡⲧⲟⲟⲩ.

11. ⲁ-ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲱⲧ ⲉ ⲕⲉⲙⲁ.

12. ⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲉ.

13. ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲧⲉⲧⲛ̄ⲡⲱⲧ ⲉϫⲛ̄ ⲧⲉϩⲓⲏ?

14. ⲁⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲙⲛ̄ ⲛⲉⲛϩⲓⲟⲙⲉ ⲉ ⲡϯⲙⲉ.

15. ⲁⲩϩⲗ̄ⲗⲟ ⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲡⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ.

16. ⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ.

17. ⲁⲥⲉⲓ ⲛ̄ϭⲓ ⲑⲙ̄ϩⲁⲗ ⲛ̄ⲛⲁϩⲣⲙ̄ ⲡⲉⲥϫⲟⲉⲓⲥ.

18. ⲁϥⲁⲗⲉ ⲛ̄ϭⲓ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲉ ⲧⲡⲉ.

19. ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲕⲡⲱⲧ ⲛ̄ⲥⲁ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ.

20. ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲣⲣⲓⲙⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲛ̄ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧ ⲙ̄ⲙⲁⲩ?

21. ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲉϫⲙ̄ ⲡⲉⲕⲣⲟ ⲙ̄ ⲡⲉⲓⲉⲣⲟ.

22. ⲁ-ⲑⲗ̄ⲗⲱ ⲣⲓⲙⲉ ⲉ ⲡⲉⲥϣⲏⲣⲉ.

23. ⲁⲩϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲛ̄ ⲛⲉⲩⲥⲛⲏⲩ.

24. ⲁⲓⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲓ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲙⲛ̄ ⲧⲁϣⲉⲉⲣⲉ.

25. ⲁⲩⲃⲱⲕ ϩⲓ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲧ ⲙ̄ⲙⲁⲩ ⲉ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ.

26. ⲁ-ⲡⲉϥϩⲧⲟ ⲡⲱⲧ ϣⲁ ⲧⲉϩⲧⲱⲣⲉ.

27. ⲁϥⲁⲗⲉ ⲉϫⲙ̄ ⲡⲉϥϩⲧⲟ ⲛ̄ϭⲓ ⲡⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ.

28. ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲁⲥⲉⲓ ϣⲁ ⲡⲣ̄ⲣⲟ ⲛ̄ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ.

29. ⲁⲛϣⲗⲏⲗ ϩⲁ ⲛⲉⲛⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧ ϩⲙ̄ ⲡⲧⲟⲟⲩ.

30. ⲁⲓⲣⲓⲙⲉ ⲉϫⲛ̄ ⲛⲁⲛⲟⲃⲉ.

31. ⲁ-ⲡⲣ̄ⲣⲟ ϩⲙⲟⲟⲥ ⲉϫⲙ̄ ⲡⲉϥⲑⲣⲟⲛⲟⲥ.

32. ⲁ-ⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲣⲙ̄ ⲡⲣⲟ ⲙ̄ ⲡⲏⲓ.

33. ⲁⲩⲡⲱⲧ ⲛ̄ϭⲓ ⲛ̄ϣⲏⲣⲉ ϩⲓ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲉ ⲧⲉⲙⲣⲱ.

34. ⲁ-ⲡⲉⲓⲱ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲛ̄ⲥⲁ ⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ.

35. ⲁⲛⲁⲗⲉ ⲉϫⲛ̄ ⲛⲉⲛⲉⲟⲟⲩ.

36. ⲁⲩϩⲙⲟⲟⲥ ⲉ ⲧⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲛ̄ϭⲓ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲙⲛ̄ ⲛⲉϥϣⲉⲉⲣⲉ.

37. ⲁ-ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲓ ϩⲁϩⲧⲛ̄ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ.

38. ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲕⲙⲟⲟϣⲉ ⲛ̄ⲥⲁ ⲡⲉⲓⲱ ϩⲓϫⲛ̄ ⲧⲉϩⲓⲏ?

39. ⲁ-ⲓ̄ⲥ̄ ϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲁϩⲧⲛ̄ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.

40. ⲁⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲛ̄ϭⲓ ⲛ̄ϣⲟⲟⲥ ⲛ̄ⲥⲁ ⲛⲉⲩⲉⲥⲟⲟⲩ.

41. ⲁ-ⲡϭⲁⲙⲟⲩⲗ ⲡⲱⲧ ⲉ ⲧⲥⲱϣⲉ.

42. ⲁⲛϣⲗⲏⲗ ⲉ ⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛ.

43. ⲁ-ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲛ̄ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲓ ϣⲁ ⲡϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲛ̄ ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ.

44. ⲁ-ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲛ̄ ⲛⲉⲥⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ.

45. ⲁϥⲃⲱⲕ ⲛ̄ϭⲓ ⲡϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲉ ⲧⲥⲩⲣⲓⲁ.

46. ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̄ⲡⲓ̄ⲏ̄ⲗ̄.