Lesson 6 Exercises
Lesson 6 Vocabulary / Courses / Lambdin. Introduction to Sahidic Coptic / Lesson 6 Exercises Lesson 7

Lesson 6

Exercises

A

1. ⲁⲛⲅ̄-ⲟⲩϩⲙ̄ϩⲁⲗ ⲛ̄ⲧⲉ ⲡϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ.

2. ⲟⲩⲛ̄-ⲟⲩϣⲱⲥ ⲙ̄ⲙⲁⲩ ϩⲓ ⲧⲥⲱϣⲉ.

3. ⲛ̄ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲛⲥⲁϩ.

4. ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉ ⲛⲉϥⲉⲥⲟⲟⲩ.

5. ⲛ̄ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ

6. ⲛ̄ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̄ ⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ.

7. ⲛ̄ⲧⲉ-ⲛⲓⲙ ⲛ̄ⲧⲟ?

8. ⲁⲛⲅ̄-ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ̄ⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ.

9. ⲟⲩⲛ̄-ⲟⲩⲥⲏϥⲉ ⲙ̄ⲙⲁⲩ.

10. ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲉⲓⲙⲁⲉⲓⲛ?

11. ⲛ̄ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲟⲩϩⲁⲓ.

12. ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̄ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ.

13. ⲟⲩⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ?

14. ⲡⲓ̄ⲏ̄ⲗ̄ ⲡⲉ ⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ.

15. ⲛ̄ⲧⲟⲟⲩ ⲡⲉ.

16. ⲛⲓⲙ ⲛⲉ? ⲛⲉⲥⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ⲛⲉ.

17. ⲛ̄ⲧⲟ ⲧⲉ ⲧⲁⲥϩⲓⲙⲉ.

18. ⲛ̄ ⲟⲩⲱⲛⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ.

19. ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲓⲱⲥⲏⲫ.

20. ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̄ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲓϫⲙ̄ ⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ.

21. ⲁϣ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ? ⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲡⲉ.

22. ⲙⲉϣⲁⲕ ⲛ̄ⲧⲟϥ ⲡⲉⲡⲉⲭ̄ⲥ̄.

23. ⲟⲩϯⲙⲉ ⲛ̄ⲧⲉ ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲡⲉ.

24. ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲛ̄ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ?

25. ⲡⲉⲓϫⲱⲱⲙⲉ ⲟⲩⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲡⲉ.

26. ⲛ̄ⲧⲱⲧⲛ̄ ⲡⲉ.

27. ⲁϣ ⲧⲉ ⲧⲉϩⲓⲏ?

28. ⲟⲩⲛ̄-ⲟⲩϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ϩⲛ̄ ⲧⲥⲩⲣⲓⲁ.

29. ⲁϣ ⲧⲉ ⲧⲉⲓϭⲟⲙ?

30. ⲛ̄ⲧⲉⲧⲛ̄-ϩⲉⲛⲟⲩⲏⲏⲃ.

31. ⲑⲗ̄ⲗⲱ ⲛ̄ⲛⲁϩⲣⲙ̄ ⲡϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ.

32. ⲙⲛ̄-ϯⲙⲉ ϩⲛ̄ ⲧⲟⲣⲓⲛⲏ ⲉⲧ ⲙ̄ⲙⲁⲩ.

33. ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̄ ⲡⲣ̄ⲣⲟ.

34. ⲟⲩⲛ̄-ϩⲉⲛϣⲟⲟⲥ ϩⲓ ⲡⲧⲟⲟⲩ.

35. ⲡⲉⲓⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲡⲉ.

36. ⲛ̄ⲧⲟⲥ ⲟⲩⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲧⲉ.

37. ⲛ̄ϭⲁⲙⲟⲩⲗ ⲛ̄ ⲛⲓⲙ ⲛⲉ?

38. ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲙ̄ ⲡⲉⲭ̄ⲥ̄ ⲁⲛ ⲡⲉ.

39. ⲡⲕⲉⲣⲱⲙⲉ ⲡⲁⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ⲡⲉ.

40 . ⲛ̄ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̄ ⲡϩⲁⲙϣⲉ.

41. ⲁϣ ⲡⲉ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉⲧ ϩⲓϫⲛ̄ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ?

42. ⲛ̄ⲧⲟⲟⲩ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲛⲉ.

43. ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛ̄ϣⲁϫⲉ ⲙ̄ ⲡⲉⲧⲛ̄ⲏⲟⲙⲟⲥ.

44. ⲛ̄ⲕⲉⲉⲥⲟⲟⲩ ϩⲛ̄ ⲧⲥⲱϣⲉ.

45. ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̄ ⲡϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ?

46. ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲁⲥⲏϥⲉ.

47. ⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛ̄ⲧⲉ ⲧⲉϥϭⲟⲙ ⲡⲉ.

48. ⲛⲓⲙ ⲧⲉ ⲧⲙⲁⲁⲩ ⲛ̄ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ?