Lesson 5 Exercises
Lesson 5 Vocabulary / Courses / Lambdin. Introduction to Sahidic Coptic / Lesson 5 Exercises Lesson 6

Lesson 5

Exercises

A

1. ⲟⲩϩⲙ̄ϩⲁⲗ ⲧⲉ ⲛ̄ⲧⲉ ⲧⲁⲙⲁⲁⲩ.

2. ⲟⲩⲧⲃ̄ⲧ ⲡⲉ.

3. ⲟⲩϫⲱⲱⲙⲉ ⲡⲉ ⲛ̄ⲧⲉ ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ.

4. ⲟⲩⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲧⲉ.

5. ϩⲉⲛⲟⲩⲏⲏⲃ ⲛⲉ.

6. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̄ ⲧⲁⲥⲱⲛⲉ ⲡⲉ.

7. ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲙ̄ ⲡϩⲁⲙϣⲉ ⲧⲉ.

8. ⲧⲙⲁⲁⲩ ⲙ̄ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ⲧⲉ.

9. ⲡϭⲁⲙⲟⲩⲗ ⲡⲉ ⲙ̄ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ.

10. ⲛ̄ ⲟⲩϫⲟⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ.

11. ⲟⲩⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ.

12. ⲛ̄ ⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ.

13. ⲙ̄ ⲡⲉⲛⲏⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ.

14. ϩⲉⲛⲥⲁϩ ⲛⲉ.

15. ⲛ̄ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛⲉ ⲙ̄ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ.

 

B

1. ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧϭⲟⲙ ⲙ̄ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ.

2. ⲡⲁⲓ ⲙ̄ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ.

3. ⲟⲩϭⲁⲙⲁⲩⲗⲉ ⲧⲉ ⲧⲁⲓ.

4. ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛ̄ϣⲁϫⲉ ⲙ̄ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ.

5. ⲡⲉⲩϯⲙⲉ ϩⲛ̄ ⲧⲟⲣⲓⲛⲏ.

6. ⲡⲉϥⲏⲓ ⲛ̄ ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛ̄ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ.

7. ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲟⲩϩⲁⲙϣⲉ ⲡⲉ.

8. ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲟⲩⲟⲩⲏⲏⲃ ⲡⲉ.

9. ϩⲉⲛⲟⲩⲏⲏⲃ ⲛⲉ ⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ.

10. ⲙⲉϣⲁⲕ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲡⲉ.

11. ⲡⲟⲩϩⲁⲓ ϩⲓⲣⲙ̄ ⲡⲣⲟ.

12. ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲧ.

13 ⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲧ ⲧⲙⲁⲁⲩ ⲧⲉ ⲛ̄ ⲓⲱϩⲁⲏⲛⲏⲥ.

14. ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̄ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ.

15. ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲛ̄ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲁⲛ ⲡⲉ.

16. ⲡⲉⲧⲛ̄ⲏⲓ ϩⲁϩⲧⲙ̄ ⲡⲉⲣⲡⲉ.

17. ⲙⲉϣⲁⲕ ⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̄ⲥ̄.

18. ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ ⲙ̄ ⲙⲁⲣⲓⲁ.

19. ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲟⲩⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲧⲉ.

20. ⲟⲩⲛ̄-ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̄ ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛ̄ ⲧⲁⲅⲟⲣⲁ.

21. ⲙⲛ̄-ⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲙ̄ ⲡⲉⲓⲙⲁ.

22. ⲟⲩⲛ̄-ϩⲉⲛⲧⲙⲉ ϩⲛ̄ ⲧⲟⲣⲓⲛⲏ.

23. ⲙⲉϣⲁⲕ ⲟⲩⲛ̄-ⲟⲩⲥⲁϩ ϩⲙ̄ ⲡϯⲙⲉ.

24. ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ.

25. ϩⲉⲛⲟⲉⲓⲕ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ.

 

C

1. ⲛⲉⲧⲙⲉ ⲉⲧ ⲛ̄ⲥⲁ ⲡⲧⲟⲟⲩ

2. ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲡⲉ

3. ⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲉ ⲡⲉⲥⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ ⲛⲉ

4. ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧ ϩⲓϫⲙ̄ ⲡⲉⲕⲣⲟ

5. ⲧϩⲗ̄ⲗⲱ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲧⲉ

6. ⲛⲉϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧ ϩⲛ̄ ⲧⲟⲣⲓⲛⲏ

7. ⲛⲉϫⲏⲩ ⲉⲧ ϩⲛ̄ ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛ̄ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ

8. ⲡⲉⲭ̄ⲥ̄, ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ

9. ⲡⲉⲣⲡⲉ, ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲏⲓ ⲙ̄ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ

10. ⲡⲉⲓϫⲱⲱⲙⲉ, ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ