Lesson 4 Exercises
Lesson 4 Vocabulary / Courses / Lambdin. Introduction to Sahidic Coptic / Lesson 4 Exercises Lesson 5

Lesson 4

Exercises

A

1. ⲛ̄ⲥⲁ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ

2. ⲛⲁϩⲣⲙ̄ ⲡⲉⲩϫⲟⲉⲓⲥ

3. ϩⲓⲣⲙ̄ ⲡⲉϥⲧⲁⲫⲟⲥ

4. ⲙⲛ̄ ⲧⲉϥϣⲉⲉⲣⲉ

5. ⲛ̄ⲥⲁ ⲡⲉⲥϣⲏⲣⲉ

6. ⲛ̄ⲛⲁϩⲣⲙ̄ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ

7. ϩⲓ ⲧⲉⲩⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ

8. ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲧⲛ̄ϯⲙⲉ

9. ϩⲛ̄ ⲧⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ

10. ϩⲙ̄ ⲡⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ

11. ⲙⲛ̄ ⲡⲉⲓⲏⲣⲡ̄

12. ⲙⲛ̄ ⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ

13. ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉⲛⲥⲱⲛⲉ

14. ϩⲙ̄ ⲡⲕⲉⲏⲓ

15. ϩⲛ̄ ⲕⲉⲙⲁ

 

B

1. ⲛ̄ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛ̄ ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ

2. ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̄ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ

3. ⲡⲣⲟ ⲙ̄ ⲡⲉⲕⲏⲓ

4. ⲡⲣⲟ ⲙ̄ ⲡⲕⲉⲏⲓ

5. ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ

6. ϩⲁϩⲧⲙ̄ ⲡⲉⲛⲏⲓ

7. ϩⲛ̄ ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ

8. ⲛ̄ⲛⲁϩⲣⲙ̄ ⲡⲉⲛⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ

9. ⲧⲙⲁⲁⲩ ⲛ̄ ⲓ̄ⲥ̄

10. ⲡⲏⲣⲡ̄ ⲛ̄ ⲛⲉⲓⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ

11. ⲡⲛⲟⲩⲃⲙ̄ⲡⲉⲩϫⲟⲉⲓⲥ

12. ⲡⲣⲁⲛ ⲛ̄ ⲧⲉⲧⲛ̄ⲙⲁⲁⲩ

13. ϩⲁϩⲧⲛ̄ ⲧⲉⲕⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ

14. ϩⲁϩⲧⲛ̄ ⲛⲉⲓⲧⲙⲉ

15. ϩⲁ ⲛⲟⲩⲛⲟⲃⲉ

16. ⲙⲛ̄ ⲛⲉⲧ ⲙ̄ ⲡϯⲙⲉ

17. ⲧⲉⲓⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲛ̄ⲧⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ

18. ⲡⲉⲓϫⲟⲓ ⲛ̄ⲧⲉ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ

19. ϩⲛ̄ ⲧⲁⲅⲟⲣⲁ ⲛ̄ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ

C

1. ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲓ ⲡϫⲟⲓ ⲁⲛ.
2. ⲙⲛ̄-ⲏⲣⲡ̄ ⲙ̄ ⲡⲉⲓⲙⲁ.
3. ⲟⲩⲛ̄-ⲟⲩϩⲗ̄ⲗⲟ ϩⲓⲣⲛ̄ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ.
4. ⲙⲛ̄-ⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϩⲙ̄ ⲡⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.
5. ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ̄ ⲧⲁⲙⲁⲁⲩ ϩⲙ̄ ⲡⲏⲓ.
6. ⲟⲩⲛ̄-ϩⲉⲛⲟⲉⲓⲕ ⲙ̄ⲙⲁⲩ.
7. ⲡⲉⲛⲥⲟⲛ ϩⲓ ⲡⲉⲕⲣⲟ ⲛ̄ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ.
8. ⲟⲩⲛ̄-ⲟⲩϫⲟⲓ ϩⲁϩⲧⲙ̄ ⲡⲉⲕⲣⲟ.
9. ⲟⲩⲛ̄-ⲟⲩϩⲗ̄ⲗⲱ ϩⲓⲣⲙ̄ ⲡⲣⲟ ⲙ̄ ⲡⲉϥⲏⲓ.
10. ⲛⲉⲛⲥⲛⲏⲩ ϩⲓϫⲙ̄ ⲡⲧⲟⲟⲩ.
11. ⲡⲟⲩⲥⲟⲛ ϩⲙ̄ ⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲁⲛ.
12. ⲡⲉⲧⲛ̄ⲉⲓⲱⲧ ϩⲓ ⲡⲁϫⲟⲓ.
13. ⲡⲉⲛϫⲟⲓ ϩⲛ̄ ⲧⲉⲙⲣⲱ.
14. ⲡⲉϥϫⲱⲱⲙⲉ ϩⲓ ⲡⲱⲛⲉ ⲉⲧ ⲙ̄ⲙⲁⲩ.
15. ⲙⲛ̄-ϩⲓⲏ ⲙ̄ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲙ̄ⲙⲁⲩ.