Lesson 3 Exercises
Lesson 3 Vocabulary / Courses / Lambdin. Introduction to Sahidic Coptic / Lesson 3 Exercises Lesson 4

Lesson 3

Exercises

A

1. ϩⲓⲣⲛ̄ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ

2. ⲛ̄ⲛⲁϩⲣⲙ̄ ⲡⲣ̄ⲣⲟ

3. ϩⲙ̄ ⲡⲧⲁⲫⲟⲥ

4. ⲙⲛ̄ ⲙ̄ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ

5. ⲡⲣⲟ ⲙ̄ ⲡⲏⲓ

6. ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙ̄ ⲡϫⲟⲓ

7. ⲛ̄ϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ⲛ̄ ⲛⲉϫⲏⲩ

8. ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲙ̄ ⲡϩⲙ̄ϩⲁⲗ

9. ϩⲓⲣⲙ̄ ⲡⲣⲟ ⲙ̄ ⲡⲏⲓ

10. ⲟⲩⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̄ⲧⲉ ⲡϯⲙⲉ

11. ⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲛ̄ⲧⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ

12. ⲙ̄ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛ̄ ⲓ̄ⲥ̄̄

13. ϩⲙ̄ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̄ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ

14. ⲛⲁϩⲣⲙ̄ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

15. ⲡⲉⲕⲣⲟ ⲙ̄ ⲡⲉⲓⲉⲣⲟ

16. ϩⲓϫⲙ̄ ⲡⲉⲕⲣⲟ ⲛ̄ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ

17. ϩⲛ̄ ⲟⲩⲕⲁⲕⲉ

18. ϩⲓⲣⲙ̄ ⲡⲣⲟ ⲙ̄ ⲡⲧⲁⲫⲟⲥ

19. ⲛ̄ϫⲱⲱⲙⲉ ⲙ̄ ⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ

20. ⲛ̄ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̄ ⲛⲉⲧⲙⲉ

 

B

1. ⲡⲱⲛⲉ ⲉⲧ ϩⲛ̄ ⲧⲉⲙⲣⲱ

2. ⲙ̄ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧ ⲙⲛ̄ ⲓ̄ⲥ̄

3. ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉⲧ ϩⲓϫⲛ̄ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ

4. ⲛ̄ⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧ ϩⲛ̄ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ

5. ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲧ ϩⲛ̄ ⲙ̄ⲡⲏⲩⲉ

6. ⲛ̄ⲧⲃ̄ⲧ ⲉⲧ ϩⲛ̄ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ

7. ⲡϩⲙ̄ϩⲁⲗ ⲉⲧ ⲛ̄ⲛⲁϩⲣⲙ̄ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ

8. ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧ ϩⲙ̄ ⲡⲉⲓⲉⲣⲟ

9. ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧ ϩⲛ̄ ⲙ̄ⲡⲏⲩⲉ

10. ⲛ̄ϩⲗ̄ⲗⲟ ⲉⲧ ϩⲙ̄ ⲡⲧⲟⲟⲩ

11. ⲛ̄ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̄ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧ ⲙ̄ⲙⲁⲩ

12. ⲛⲉⲧⲙⲉ ⲉⲧ ⲙ̄ⲙⲁⲩ

13. ⲙ̄ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲙ̄ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧ ⲙ̄ⲙⲁⲩ

14. ⲛ̄ϣⲏⲣⲉ ⲙ̄ ⲡϩⲙ̄ϩⲁⲗ ⲉⲧ ⲙ̄ⲙⲁⲩ

15. ⲛⲉϫⲏⲩ ⲉⲧ ϩⲓϫⲙ̄ ⲡⲉⲕⲣⲟ ⲙ̄ ⲡⲉⲓⲉⲣⲟ

 

C

1. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ̄ ⲧⲡⲉ.

2. ⲙⲛ̄-ⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϩⲙ̄ ⲡϯⲙⲉ ⲉⲧ ⲙ̄ⲙⲁⲩ.

3. ⲟⲩⲛ̄-ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲓⲣⲙ̄ ⲡⲣⲟ ⲙ̄ ⲡⲧⲁⲫⲟⲥ.

4. ⲛ̄ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲙⲛ̄ ⲛ̄ϫⲱⲱⲙⲉ.

5. ⲙⲛ̄-ϫⲱⲱⲙⲉ ⲙ̄ⲙⲁⲩ.

6. ⲟⲩⲛ̄-ⲟⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛ̄ⲧⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϩⲓⲣⲙ̄ ⲡⲣⲟ.

7. ⲙⲛ̄-ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϩⲙ̄ ⲡⲕⲁⲕⲉ.

8. ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙ̄ ⲡⲏⲓ ϩⲙ̄ ⲡⲏⲓ ⲁⲛ.

9. ⲡϫⲟⲓ ϩⲓϫⲙ̄ ⲡⲉⲓⲉⲣⲟ ⲁⲛ.

10. ⲛ̄ϣⲏⲣⲉ ⲙ̄ⲡϯⲙⲉ ϩⲓ ⲧⲉϩⲓⲏ.

11. ⲟⲩⲛ̄-ϩⲉⲛⲧⲁⲫⲟⲥ ϩⲛ̄ ⲛⲉⲕⲣⲱⲟⲩ ⲉⲧ ⲙ̄ⲙⲁⲩ.

12. ⲟⲩⲛ̄-ⲟⲩⲕⲁⲕⲉ ϩⲓϫⲛ̄ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ.